DOKTORA SOR
1000 sola karakterler
Akademik Yayınlarım Akademik Yayınlarım

YAYIN LİSTESİ VE YAYINLAR YAYIN LİSTESİ
Uzmanlık Tezi: Siklik Kombine (ardışık) Transdermal ve Oral Hormon Replasman Tedavilerinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 1998, İzmir.
Danışman: Doç. Dr. Nedim Karadadaş
Tezden Yayınlanan Makaleler
1. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002).
2. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001).

Tezler Dışındaki Araştırma Yayınları
Bilimsel Makaleler

A- Yurtiçinde Yayınlanan Makaleler
1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen, Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “Kısa Protokol GnRHa ve Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan YÜT Uygulamalarında; Siklus Başı FSH, LH, E2 Düzeylerinin; Ovarian Cevap ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkileri”, Türk Fertilite Dergisi, 3: 192-203 (1997).
2. Karadadaş, N., Şendağ, F., Kılavuz, H., Ulukuş, M., “Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1990-1997 Yılları Arasındaki Kalp Hastalıklı Gebelerin Değerlendirilmesi”, Ege Tıp Dergisi, 38(1), 17-20 (1999).
3. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, M.C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler ve Doktor, 6(2), 2876-277 (2000).
4. Sağol, S., Tavmergen, Göker, E.N., Tavmergen, E., Şendağ, F., Yılmaz, H., Dinçer, Ö., “Premenopozal ve Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Vajinal Mikronize Progesteron Uygulaması Sonrası Uterin ve Radial Arter Serum Progesteron Seviyeleri”, Türk Fertilite Dergisi, 1-2, 113-119 (2000).
5. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen, Goker, E.N., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, Artemis, 1, 17-21 (2000).
6. İtil, İ.M., Sağol, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Üriner İnkontinansı Olan Olguda Kauda Ekina Sendromu”, Klinik Bilimler & Doktor, 6(6), 814-815 (2000).
7. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 217-218 (2000).
8. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, M.C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia in a Newborn: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 224-225 (2000).
9. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Do Plasma Ferritin, C-Reactive Protein Or Alpha-Fetoprotein Predict Pregnancy Outcome in Women with Preterm Premature Rupture of Membrans?”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 86-89 (2001).
10. Akercan, F., Sağol, S., Şendağ, F., Terek, M.C., “Mekonyum İleusu: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 708-709 (2001).
11. Şendağ, F., Akercan, F., “Tiroid Hastalığı Olan Gebelerin Maternal ve Perinatal Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 680-683 (2001).
12. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 182-184 (2001).
13. Şendağ, F., Akercan, F., “Vulvar Distrofi Olgularının Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 698-701 (2001).
14. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Report of Five Cases and Literature Review”, T Klin Jinekol Obst, 11, 228-232 (2001).
15. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolone’ un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, T Klin J Gynecol Obst, 11, 374-377 (2001).
16. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 555-557 (2001).
17. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Kalp Hastalığı Olan Gebelere Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 864-868 (2001).
18. Şendağ, F., Akercan, F., “Serviksin İntraepitelyal Hastalıkları: Derleme”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 561-565 (2001).
19. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 1-3 (2001).
20. Şendağ, F., Akercan, F., “Kordon Kanında Ölçülen Prolaktin ve Kortizol Düzeyinin Gestasyonel Hafta, Yenidoğan Ağırlığı ve Yenidoğanda Respiratuar Distres Sendromu ile İlişkisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 676-679 (2001).
21. Akercan, F., Şendağ, F., “İntraamniyotik Enfeksiyona Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 720-722 (2001).
22. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Hasta Öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 780-784 (2002).
23. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Akşehirli, S., Yörükalp, V., Tuncay, G., “Pelviste Primer Kist Hidatid: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(4), 524-525 (2002).
24. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Does Maternal Glycemic Regulation Affect Perinatal Outcome in Women with Gestational Diabetes Mellitus”, T Klin Gynecol Obst, 12, 43-46 (2002).
25. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Öztekin, K., “Aktif Doğum Eyleminde Maternal Analjezide Petidin ve Morfin Kullanımının Randomize Karşılaştırılması”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(3), 371-373 (2002).
26. Şendağ, F., İtil, İ.M., “Laparoskopik Gonadektomi Uygulanan Swyer Sendromu Olgusu”, T Klin Jinekol Obst, 12, 174-176 (2002).
27. Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, M.C., Aşkar, N., Asena, U., “Postmenapozal Ürogenital Atrofi ve İnkontinans”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(5), 665-667 (2002).
28. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özyürek, E., Terek, M.C., Zekioğlu, O., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 65-67 (2002).
29. Akercan, F., Şendağ, F., Göl, M., Terek, M.C., “Moebius Syndrome: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 56-57 (2002).
30. Şendağ, F., Terek. M.C., Yılmaz, H., Aşkar, N., “Hormonal Kontrasepsiyonda Yeni Görüşler”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(2), 259-264 (2002).
31. Dikmen, Y., Terek, M.C., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Artemis, 3, 63-69 (2002).
32. Şendağ, F., Kazandı, M., İtil, İ.M., Terek, M.C., “Landry Guillain-Barre’ Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 478-480 (2002).
33. Şendağ, F., Terek, M.C., Akercan, F., Öztekin, K., Bilgin, O., “The Comparison of Maternal and Perinatal Outcomes of Gestational Diabetic Patients Diagnosed Before and After 28th Gestational Week”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 23-26 (2002).
34. Göl, M., Şendağ, F., Üretmen, S., Öztekin, K., “Obez ve Non-Obez Postmenopozal Kadınlarda Tibolon Kullanımının Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 466-470 (2002).
35. Akercan, F., Göl, M., Kazandı, M., Şendağ, F., Sağol, S., Gündem, G., “Komplet Fetal Üretral Atrezi: Olgu Sunumu”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 276-278 (2002).
36. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinin Serum Homosistein, Malondialdehid, Vitamin B12, Folik Asid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B ve Lipid Profili Üzerine Etkisi”, Türk Fertilite Dergisi, 10, 219-227 (2002).
37. Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Gebelikte HIV Enfeksiyonu ve Perinatal Geçişin Önlenmesi”, T Klin Jinekol Obst, 12, 288-292 (2002).
38. Şendağ, F., Tıraş, B., “Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri”, T Klin Jinekol Obst, 13, 332-337 (2003).
39. Şendağ, F., Tıraş, B., “Myom, İnfertilite ve Abortus İlişkisi”, T Klin Jinekol Obst, 13, 260-265 (2003).
40. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “İmmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 415-418 (2003).
41. Şendağ, F., Özşener, S., Öztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 199-204 (2003).
42. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, Gynecol Obstet Reprod Med, 9, 187-189, (2003).

DOÇENTLİK SONRASI YURTİÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER
43. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yücebilgin, S., Özşener, S., “Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Tedavi”, Klinik Bilimler & Doktor, 10(4), 449-452, (2004).
44. Terek MC, Akercan F, Şendağ F, Kazandı M, Zekioğlu O, İtil İM, Öztekin K, “Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004).
45. Sendag, F., Terzioglu, T., Terzioglu, E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on the Number and the Activation of T-Cell Subpopulations andon the Number of B Cells and Natural Killer Cells”, J Turk Soc Obstet Gynecol; 2(2), 98-102, (2005)
46. Sendag, F., Akcay, Y.D., Oztekin, K., Sozmen, E.Y., “The Effect of Estrogen Replacement Therapy on Paraoxonase, Erythrocyte Catalase and Erythrocyte Mda in Postmenopausal Women”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 2(2), 107-110, (2005)
47. Terek, MC., Akercan, F., Çırpan, T., Yıldız, P, S., Ozsener, S., Sendag, F., “Alendronat, Risedronat ve Östradiol Hemihidrat-Noretisteron Asetat Kombinasyonunun Kemik Dansitometrik Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, (15), 128-131, (2005)
48. Sendag, F., “Uterin ve Vajinal Kaf Prolapsusu Tedavisinde Laparoskopik Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(48), 80 – 86, (2007) (çağrılı derleme)
49. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17(3), 168-172
50. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 144-147, (2007)
51. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterusunun Korunması İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu Kadınlarda Laparoskopik Sakroservikopeksi Yöntemi”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 148-151 (2007)
52. Sendag, F., Erdal, S.F., “Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesi Reprodüktif Cerrahi Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci , 3(13), 32-40, (2007) (çağrılı derleme)
53. Sendag, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Tekniği ile Histerektomi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 43-46 (2010)
54. Akdemir, A., Zeybek, B., Oztekin, K., Sendag, F., Bilgin, O., “Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu ve Adneksiyal Torsiyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 70-72 (2010)
55. Mehdiyev, M., İtil, İ.M, Sendag, F., Akdemir, A., Aşkar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(2), 117-1124 (2010)
56. Sendag, F., Akdemir, A., “Her İki Overin Laparoskopik Olarak Lateral Transpozisyonu”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 243-245 (2010)
57. Sendag, F., Akdemir, A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 185-188 (2010)
58. Sendag, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Transvajinal Sonografi İle Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, (2010), baskıda
59. Karaman, S., Kocabas, S., Ergun, S., Fırat, V., Uyar, M., Sendag, F., “Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide İntraperitoneal Ropivakain ve Ropivakain ile Meperidin Kombinasyonu”, Ağrı Dergisi, (2010), baskıda.

B- Yurtdışında Yayınlanan Makaleler
1. Sendag, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999).
2. Sendag, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., Guven, M., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 40(1), 44-47 (2000).
3. Sendag, F., Kazandi, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001).
4. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles”, Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001).
5. Sendag, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., “Mammographic Density Changes in Postmenopausal Women Using Tibolone Therapy”, Int J Gynaecol Obstet, 74, 63-64 (2001).
6. Sendag, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., Bilgen, I., Memis, A., “Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies”, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001).
7. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001).
8. Sendag, F., Terek, M.C., Itil, I.M., Oztekin, K., Bilgin, O., “Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls”, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001).
9. Sendag, F., Terek, M.C., Karadadas, N., “Sequential Combined Transdermal and Oral Postmenopausal Hormone Replacement Therapies: Effects on Bleeding Patterns and Endometrial Histology”, Arch Gynecol Obstet, 265, 209-213 (2001).
10. Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Tavmergen, E., Levi, R., Zekioglu, O., “Successful Pregnancy in an Infertile Women with Endometrial Hyperplasia and Embryo Transfer”, J Reprod Med, 46, 859-862 (2001).
11. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)
12. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Terek, M.C., Ozsaran, A., Dikmen, Y., “Ovarian Cysts in Postmenopausal Tamoxifen-treated Breast Cancer Patients with Endometrial Thickening Detected by Transvaginal Sonography”, Eur J Gynaecol Oncol, 23, 257-260 (2002).
13. Tavmergen, E., Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Sendag, H., Levi, R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Arch Gynecol Obstet, 266, 5-11 (2002).
14. Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Levi, R., Sendag, H., Tavmergen, E., “Comparison of the ICSI Outcome of Ejaculated Sperm with Normal, Abnormal Parameters and Testicular Sperm”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 104, 129-136 (2002).
15. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)
16. Saylam, C., Ozdemir, N., Itil, I.M., Sendag, F., Terek, M.C., “Distribution of Fibronectin, Laminin, and Collagen Type 4 in the Materno-Fetal Boundary Zone of the Developing Mouse Placenta”, Arch Gynecol Obstet, 266, 83-85 (2002).
17. Sendag, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002).
18. Sendag, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003).
19. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Terek, M.C., Gundem, G., “Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome”, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003).
20. Gundem, G., Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, Eur J Gynaecol Oncol, 3-4, 330-333 (2003).
21. Dikmen, Y., Terek, M.C., Zekioglu, O., Sendag, F., Akercan, F., Ozsaran, A., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Int J Gynecol Cancer, 13(5), 673-677 (2003).

DOÇENTLİK SONRASI YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER
22. Akercan, F., Kazandi, M., Sendag, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004).
23. Tiras, M.B., Sendag, F., Guner, H., Dilek, U., “Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004).
24. Oztekin K., Akercan F, Yucebilgin MS, Kazandi M, Terek MC, Sendag F, Zekioglu O., “Pelvic actinomycosis in a postmenopausal patient with systemic lupus erythematosus mimicking ovarian malignancy: case report and review of the literature”, Clin Exp Obstet Gynecol, 31(2), 154-157 (2004).
25. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Stimulation”, Fertil Steril, 82(3), 1121-6 (2004).
26. Gol M, Ozsener S, Sendag F, Uretmen S, Oztekin K, Tanyalcin T, Bilgin O. “Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?” Arch Gynecol Obstet, 272(2):127-30 (2005)
27. Akçay YD, Sagin FG, Sendag F, Oztekin K, Sozmen EY., “Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: does paraoxonase genotype play a role?” Maturitas. 20;53(3):325-32 (2006)
28. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P, Mol-Arts M, Kloosterboer L, Mosca L, Christiansen C, Bilezikian J, Kerzberg EM, Johnson S, Zanchetta J, Grobbee DE, Seifert W, Eastell R; LIFT Trial Investigators., “The effects of tibolone in older postmenopausal women”., N Engl J Med. 14;359(7):697-708 (2008)
29. Sendag, F., Sahin, C., Zeybek, B., Terek M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “Retrospective Analysis of Hysteroscopic Findings in Breast Cancer Patients Having Adjuvant Tamoxifen Treatment”, European Journal of Gynaecological Oncology, 31(4), 415-417 (2010)
30. Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Kazandi, A.C., Karadadas, N., Sagol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervicovaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 127-130 (2010)
31. Gharehbagni, M., Sendag, F., Akercan, F., Zeybek, B., Sezer, E., Terek, M.C., Karadadas, N., “Effects of Tamoxifen on Tissue Nitrite/Nitrate Levels and Plasma Lipid Peroxidation in Female Rats”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 112-114 (2010)
32. Sendag F, Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., “Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period” ., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010)
33. Sendag, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysterescopic Metroplasty For Uterine Septum”, Clin. Exp. Obst. & Gyn., 37(4), 287-289, (2010)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “The Effect of Day 2 FSH, LH, E2 Levels on Ovarian Response and Pregnancy Outcome in ART Cycles Induced by Short Protocol GnRHa and Gonadotropins”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler
2. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Sacro-Cervicopexy Procedure for Uterovaginal Prolapse in Woman Wishing Uterine Preservation”, Global Congress of Minimally Invasive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008
3. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Oztekin, K, “Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgical Education”, ESGE 18th Annual Congress, Florence, 28-31 Ekim 2009
4. Atay, N., Sendag, F., Şirin, A., “Development of Endoscopic Surgery Nursing in Turkey”, 19th Annual Congress ESGE, Barselona, 29 Eylül – 2 Ekim 2010
5. Sendag, F., Turan, V., Zeybek, B., Bilgin, O., “Transumbilical Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy : Technique and Inıtial Experience”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
1. Tavmergen, E., Tavmergen Göker, E.N., Sendag, F., Sendag, H., Levi R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Treatment of Fertility: The New Frontiers, Boca Raton, Florida, 70, 1998.
2. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, IFFS ’98 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, S419, 1998.
3. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA-125 Levels As Predictors of Pregnancy In ART Cycles”, 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australia, 285, 1999.
4. Sendag, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status of The Newborn”, II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, P5, 1999.
5. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ Comparison of ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction From Non-Obstructive Azoospermic Men”, 17th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Hum Reprod, 16, Abstract Book 1, 221 (Read by Title), Lausanne, 2001.
6. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment For The Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.
7. Sendag, F., Terzioglu, T., Terzioglu E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on The Number and The Activation of T-Cell Sub-populations and on The Number of B Cells and Natural Killer Cells”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.
8. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 177, 2001.
9. Ozsener, S., Gol, M., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “The Influence of Tibolone on Serum Leptin Levels in Obese and Nonobese Postmenopausal Women”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 125, 2002.
10. Sendag, F., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 140, 2002.
11. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile”, 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, P14, 2002.
12. Terek, M.C., Dikmen, Y., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 527, 2002.
13. Terek, M.C., Zekioglu, O, Ozsaran, A., Dikmen, Y., Sendag, F., Akercan, F., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.
14. Terek, M.C., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Dikmen, Y., Sendag, F., Erhan, Y., “Endometrial Neoplasia With Adjuvant Tamoxifen Treatment in Breast Cancer Patients”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.
15. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Cirpan, T., Yucebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, EMAS 6th European Congress on Menopause, Bucharest, 2003.
16. Ozsener, S., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Tanyalcin, T., “The Effect of Sequential Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Levels of Endotheline-1 in Postmenopausal Women: A Prospective, Controlled Study”, 14th Annual Meeting of The North American Menopause Society, 102, Miami Beach, 2003.
17. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Fertil Steril, 80(Suppl 3), S263, San Antonio, 11-15 October, 2003.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
18. Sendag, F., Akçay, Y., Oztekin, K., Sozmen, E., “The effect of oestrogen replacement therapy on paraoxonase, erythrocyte catalase and erythrocyte MDA in postmenopausal women”, 3rd International & 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 19-23 May 2004.
19. Cirpan, T., Akercan, F., Sendag, F., Terek, M.C., Özsener, S., “Evaluation of the Effects of Alendronate, Risedronate and Oestradiol Hemihydrate-Norethisterone Acetate Combinations on Bone Mineral Density”, EMAS 7th European Congress on Menopause, 3-7 Haziran 2006, İstanbul
20. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Hysteroscopic Evaluation of the Postmenopausal Woman with Uterine Bleeding and Endometrial Thickness, Global Congress of Minimally Inv asive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008
21. Sendag, F., Akdogan, A., Ozbilgin, K., Giray, G., Oztekin, K., “Effect of Ovarian Stimulation with Hmg and Recombinant Fsh on the Expression of Integrins Alpha (3), Beta (1) in the Rat Endometrium During the Implantation Period”, American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, San Francisco, 8-12 Kasım 2008
22. Sendag, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysteroscopic Metroplasty for Uterin Septum”, Esge 17th Annual Congress, Amsterdam, 8-11 Ekim 2008
23. Sendag, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Hysterectomy, 38th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology”, 15-19 Kasım 2009, Florida
24. Sendag, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Cysts”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010
25. Sendag, F., “Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy with Temperature Controlled Advaced Bipolar System”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010 (video poster)
26. Sendag, F., Zeybek, B., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Endometriomas”, 19th Annual Congress Esge, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona

Uluslararası Toplantılarda Verilen Konferanslar (Doçentlik Sonrası)
1. NESA Days 2007, 1-3 Eylül 2007, İstanbul
- The Value of Virtual Reality – Simulator Training in Gynecologic Laparoscopy Education
2. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya
- Adhesions and Adhesiolysis : Impacts on Pregnancy Rates
3. ESGE 18th Annual Congress, 28-31 Ekim 2009, Florence
- Should Endometriomata Be Removed Before IVF?”
4. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona
- Single Incision Laparoscopic Hysterectomy
5. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Role of IVF in Treating Infertility : IVF Against Laparoscopy
6. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Status of IVF in Turkey
7. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Laparoscopic Suturing Skills

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1. Tavmergen Göker, E., Şendağ, F., Levi, R., Şendağ, H., Tavmergen, E., “Comparison of Sperm of Normal and Abnormal Ejaculated Semen and Testicular Sperm in Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles in Respect to Fertilization and Pregnancy Rates”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.
2. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.
3. Tavmergen Göker, E., Özçakır, T., Adakan, Ş., Levi, R., Şendağ, F., Tavmergen, E., “ART Uygulamalarında Ovulasyon İndüksiyon Günü Saptanan Over Kistlerinin IVF Sonuçları Üzerine Etkisi”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 25, Kuşadası, 2000.
4. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 105, Antalya, 2003.
5. Sendag, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, Antalya, 2003.
6. Akercan, F., Kazandi, M., Sendag, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, Fetal Medicine & Prenatal Diagnosis, 13-14, Antalya, 2003
7. Sendag, F., Bozdogan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disorders”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
8. Sendag, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Surgery for Pelvic Floor Repair”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
9. Sendag, F., İtil, İ.,M., Bozdoğan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Transperitoneal Approach to Laparoscopic Burch Colposuspension for Stress Urinary Incontinence”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler
10. Sendag, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Pelvik Taban Bozukluklarında Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
11. Sendag, F., İtil, İM., Bozdogan, SB., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
12. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
13. Sendag, F., Yılmaz, A., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Bilgin, O., “Laparoskopik Myomektomi Olgularımız”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
14. Yılmaz, A., Terek, C., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “Koyun Modelinde Transperitoneal Laparoskopik Pelvik Lenfadenektomi” 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
15. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K.., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
16. Sendag, F., Bozdogan, SB., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
17. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
18. Sendag, F., Mehdiyev, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
19. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
20. Sendag, F., Biler, A., Karadadas, N., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Ovarian Dermoid Kistlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
21. Sendag, F., Kayacık, O., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Hematometra İle Birlikte Seyreden Mülleriyan Anomalili Olgunun Histeroskopik Yönetimi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
22. Sendag, F., Solmaz, U., İtil, İ.M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
23. Sendag, F., Filiz, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomi Sırasında Profilaktik Yüksek Uterosakral Ligaman-Vajinal Kaf Süspansiyonu (McCall Kuldoplasti), 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
24. Mehdiyev, M., İtil, İ.M., Sendag, F., Akdemir, A., Askar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
25. Tosun, G., Sendag, F., Guven, C., Oztekin, K., Bilgin, O., Zeki oglu, O., “Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde ve Normal Serviks Dokusunda P53 ve P16’nın İmmünhistokimyasal Olarak Boyanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
26. Sendag, F., Habibovic, Z., Bilgin, O., “Tubal Sterilizasyon Uygulanmış Olgularda Laparoskopik Tubal Reanastamoz”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
27. Sendag, F., Guven, C., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Submüköz Myomlarda Histeroskopik Yaklaşım”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
28. Sendag, F, Binbir, B., “Tubal Ektopik Gebelik Olgusunda Laparoskopik Yaklaşım: Tubal Milking”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
29. Sendag, F., Osmanova, S., Bilgin, O., “Abdominal Rahim içi Araç Dislokasyonunda Laparosokpik Yaklaşım: Olgu Sunumu”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
30. Sendag, F., Dikmen, A., oztekin, K., Bilgin, O., “Histeroskopik İntrauterin Adezyolizis”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
31. Sendag, F., Demirtas, Ö., Oztekin, K., “Rudimenter Horn Gebeliklerine Laparoskopik Yaklaşım: Olgu Sunumu,” 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
32. Sendag, F., Ulusoy, D., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomide Üriner Sistem Komplikasyonları ve Yönetimi”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
33. Sendag, F, Akdemir A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
34. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “ Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.
35. Sendag, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) For Hysterectomy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
36. Sendag, F., Akdemir, A., Baglan, Z., “Derin Endometriozis ve Üreter Tutulumu : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
37. Sendag, F., Akdemir, A., Oncul, S., “Torsiyene Dev Tubal Kitlenin Laparoskopik Yönetimi : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
38. Sendag, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Tubal Reanastomoz : Vaka Serisi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
39. Sendag, F., Guven, C., Karadadas, N., Bilgin, O., “İntrauterin Sineşilerin Histeroskopik Yönetimi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
40. Sendag, F., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
41. Sendag, F., Akdemir, A., “Laparoscopic Lateral Ovarian Transposition in Woman With Vulvar Malignancy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009
42. Sendag, F., Akdemir, A., Sahingoz, A., Yucebilgin, S., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
1. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Cyclic Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 28, Antalya, 1999.
2. Sendag, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 27, Antalya, 1999.
3. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 47, Kuşadası, 2000.
4. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 62, Kuşadası, 2000.
5. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özçakır, T., Özyürek, E., Terek, M.C., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 61, Kuşadası, 2000.
6. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, C., Tuncay, G., “Landry Guillain-Barré Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 60, Kuşadası, 2000.
7. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 58, Kuşadası, 2000.
8. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Review of the Current Literature and Our Experience”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 57, Kuşadası, 2000.
9. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 48, Kuşadası, 2000.
10. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 59, Kuşadası, 2000.
11. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Plazma Ferritin, C-Reaktif Protein Ya da Alfa-Fetoprotein Düzeyleri Preterm Prematür Membran Rüptürü Olan Hastalarda Gebelik Sonuçlarını Tahmin Edebilir mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75, Antalya, 2001.
12. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Kadınlarda Maternal Glisemik Regülasyon Perinatal Sonuçları Etkiler mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75-76, Antalya, 2001.
13. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Aşkar, N., “Hasta öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 74-75, Antalya, 2001.
14. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112, Antalya, 2001.
15. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112-113, Antalya, 2001.
16. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolon’un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 76, Antalya, 2001.
17. Terek, C., Akercan, F., Şendağ, F., Kazandı, M., Zekioğlu, O., İtil, İ.M., Öztekin K., “The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 77, Çeşme, 2003.
18. Öztekin, K., Terek, C., Şendağ, F., Akercan, F., İtil, İ.M., Ergenoğlu, M., Zekioğlu, O., “Pelvic Actinomycosis in a Systemic Lupus Erythematosus Patient: Case Report and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 71, Çeşme, 2003.
19. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yucebilgin, S., Özşener, S., “Surgical Approach to Ectopic Pregnancies”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 132, Antalya, 2003.
20. Gundem, G., Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.
21. Sendag, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.
22. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Kazandı, A.,C., Karadadaş, N., Sağol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervico-Vaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Perinatal Tıp 2003, 96, İzmir (Çeşme), 2003.
23. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadaş., N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
24. Şendağ, F., “Prenatal Sonographic Findings of the Ileal Duplication Cyst in the View of Abdominal Cystic Masses in Differential Diagnosis”, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.
Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
25. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Surgery Procedures in Endometriomas”, 6th Congress of the Turkish German Gynecological Association, Antalya, 18-22 Mayıs 2005
26. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Farklı Postmenopozal Hormon Tedavilerinin Hemostaz Parametrelerine Etkilerinin Karrşılaştırılması”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006
27. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006
28. Sendag, F., Habil, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “İnfertil Hastalarda Uterin Patolojilerin Tanı ve Tedavisinde Ofis Histeroskopinin Rolü”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
29. Sendag, F., Habibovic, Z., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “ Disfonksiyonel Uterin Kanaması Olan Kadınların Ofis Histeroskopi İle Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
30. Sendag, F., Bozdogan, B., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGel’in Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
31. Ozturk, S., Ulukus, M., Ulukus, E.C., Sezak, M., Habibovic, Z., Sendag, F., Karadadas, N., Akercan, F., “Endometriyum ve Adenomyoziste BCL-2 ve BAX Expresyonu”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
32. Filiz, S., Sendag, F., Okmen, F., Gundem, G., Bilgin, O., “İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Gebelik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
33. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)
34. Gharehbagni, M., Sendag, F., Zeybek, B., Karadadas, N., Akercan, F., “Tamoksifenin Dişi Sıçanlarda Doku Nitrit/Nitrat Seviyelerine ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
35. Sendag, F., Şahin, Ç., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tamoksifen Kullanan Meme kanserli hastalarda Histeroskopik Sonuçlar”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009

Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar
1. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir
-Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Yaklaşımlar
2. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme
-Osteoporoz Workshop-İnteraktif Olgu Sunumları
3. Adolesan Sağlığı, 16 Nisan 2003, İzmir
-Adolesanda Üreme Sağlığı
4. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir
-Üriner İnkontinans ve Laparoskopi
5. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya
-Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyonların Anatomi ve Fizyolojisi
Doçentlik Sonrası Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar
6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 30 Nisan 2004, İzmir
- Adneksiyal Kitlelere Yaklaşımda Laparoskopinin Yeri
7. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul
- Ofis Histeroskopi
8. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şb, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Konulu Panel, 28.10.2004, İzmir
- Kadında cinsel disfonksiyon patofizyolojisi
9. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri
10. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
- Temel Laparoskopik Motor Beceri Modüllerinde Uygulamalı Eğitim
11. 6. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya
- IUI için Sperm Parametrelerinin Eşik Değerleri
12. 1. Çukurova Bölgesi Üreme Endokrinolojisi Endoskopi ve Adölesan Kongresi, 18-20 Kasım 2005, Adana
- Laparoskopik pelvik Taban Cerrahisi, Kime? Nasıl?
13. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005
- Laparoskopik Aletler
14. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
- Postmenopozal Dönemde Androjen Replasman Tedavisi
15. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
- Laparoskopinin Pelvik İnflamatuar Hastalık ve Tuboovaryen Abse Tedavisinde Yeri
16. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
- Verres ve Trokar Giriş Teknikleri, İnsuflasyon
17. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
- Laparoskopik Burch – Sling
18. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı, Ürojinekoloji Oturumu, 31 Mart 2006, İzmir
- Postmenopozal Olgularda Ürogenital Atrofi ve Tedavisi
19. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, Ege – Haddassah Hebrew Colloborative Meeting, 1-2 Haziran 2006, İzmir
- Endometriomalar IVF Öncesi Çıkarılmalı mıdır?
20. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006, Erzurum
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Uygulamalar
21. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya
- Endometrioziste Cerrahi Tedavi : Kime, ne zaman?
22. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya
- Myomlar İçin Yeni Tedavi Seçenekleri, Embolizasyon, Ultrasonografik Miyolizis
23. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006
- IUI Olgularında KOH
24. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006
- Anovulasyonun Sınıflaması – Nedenleri, Over Rezervinin Değerlendirilmesi
25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
- İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri Nedir?
26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
- Sınıf I hastalar İçin Ovülasyon İndüksiyonu
27. Ege Obez Hasta Osteoporozlu Hasta Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği 5. Halk Kongresi, 7-9 Şubat 2007, İzmir
- Kadınlarda Cinsel İşlev Kusurları
28. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- HSDS da Testosteron Tedavisinin Yeri
29. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- HRT ve Beyin
30. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- Androjen replasman Tedavisinde Gelinen Nokta Gerçekten Etkili mi?
31. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Ege Üniversitesi’nde Endoskopik Sanal Gerçeklik Uyulamaları
32. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Laparoskopik Retropubik Cerrahiler
33. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Pelvik Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar
34. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
- Antimüllerian Hormon : Erkek ve Kadınlarda İnfertilite Araştırması İçin İyi Bir Test
35. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
- Adelosanlarda Kontraseptif Yöntem Kullanımı
36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Mayıs 2007, İzmir
- Ürogenital Atrofi
37. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Kasım 2007, İzmir
- İnfertilitede Tanısal Laparoskopinin Günümüzdeki Yeri
38. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Pelvik Organ Prolapsusunda Laparoskopik Yaklaşım
39. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Sutur Teknikleri
40. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Pelvik Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Görüntüler ve Tartışma
41. 3. ZTB – Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğumevleri Ürojinekoloji Günleri Kongresi, 8-9 Şubat 2008, Antalya
- Vajen Ön ve Arka Kompartman Defektlerinin Cerrahi Tedavisi
42. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Yuvarlak Masa Toplantısı, 12-16 Mart 2008, Erzurum
- Ovulasyon İndüksiyonu
43. Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Geleneksel Eğitim Günleri, 3-6 Nisan 2008, Antalya
- Stres İnkontinens Cerrahisinde Yenilikler
44. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21 Kasım 2008, Kahramanmaraş
- Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları
45. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri
46. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Histeroskopik Metroplasti
47. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Histeroskopik Aletlerin Kursiyerlere Tanıtılması
48. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Pelvik Taban Cerrahisi
49. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Over Kistleri ve Endometrioma
50. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum
- Tekrarlayan Gebelik kayıplarında Genetik Problemler
51. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Sanal Gerçeklik Uygulamaları
52. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Modüllerde Motor Beceri Uygulamaları
53. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Komplikasyonlar ve Korunma Yolları
54. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Laparoskopide Ergonomi ve Sütur Teknikleri
55. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Laparoskopik Myomektomi
56. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Ofis Histeroskopi
57. TSRM 2008-2009 Uzmanlık Kursları, İnfertilite Tedavisine Güncel Yaklaşım Ovulasyon İndiksiyonu (OI) ve Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH), 24 Şubat 2008, Adana
- İnfertiliteye Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşım – Tubal Faktör ve Erkek Faktörü
58. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 12-15 Mart 2009
- Adnexiel Kitlelere Yaklaşım
59. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Total Laparoskopik Histerektomi
60. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Apikal Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar
61. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Laparoskopik Histerektomi:Teknik ve Sonuçlar
62. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Günleri-1, 5-6 Şubat 2009, İzmir
- Ürojinekolojide Laparoskopinin Yeri
63. 8th Turkish – German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya
- Laparoscopy for the Evaluation of Infertile Patient
64. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Laparoskopik Myomektomi
65. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri
66. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Laparoskopik Myomektomi: Teknikler, Sonuçlar
67. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- İnfertilite Nedeni ile İlk Defa Doktora Başvuran ve Endometrioma Düşünülen Genç Hastalara Cerrahi Düşünülmeli midir? Evet, Laparoskopi Düşünülmesi Gereken Esas Hasta Grubu Bunlardır.
68. 8. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya
- İnfertilitenin Değerlendirilmesinde Laparoskopi
69. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- İnfertilitede Laparoskopinin Yeri
70. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- Endometriozis tanısı en hızlı nasıl konulur?
71. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- Androjen replasman tedavisinde gelinen nokta, gerçekten etkili mi?
72. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- İnfertil hastada ne zaman endoskopi? Ne zaman histeroskopi yapalım? Polipler ne kadar önemli? Ne zaman laparoskopi önerelim? L/S değerlendirme algoritması var mı?
73. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu: KOH ve IUI Optimizasyonu 8 Mart 2009, İzmir
- IUI için KOH ta doz seçimi ve over yanıtının izlemi
74. 2. Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi, 3-6 Aralık 2009, Adana
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi
75. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi : Hayal mi? Gerçek mi?
76. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi
77. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010
- Endometriozis ve İnfertilite : Cerrahi vs IVF
78. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 3-7 Mart 2010
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histeroktomi
79. 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 13-14 Ekim 2010, İstanbul
- Adolesanlarda Minimal İnvaziv Cerrahi
80. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, 3-4 Aralık 2010, Ankara
- L/S Sakroservikopeksi ve Mac Call Kuldoplasti
81. Ankara Ürojinekoloji Günleri – 2 , 6-7 Şubat 2010, Ankara
- Meş Cerrahisi (Avantaj ve Dezavantajlar), POP +SUI Tedavisi, Uterus Korunmalı mıdır?, POP Cerrahisinden Sonra Gelişen Nükslerin Yönetimi
82. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul
- Single Port Histerektomi
83. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul
- Laparoskopik Sakrokolpopeksi
84. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa
- Spreylenebilir Adezyon Bariyerindeki Gelişmeler
85. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi
86. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa
- Endometrial Ablasyon – Rezeksiyon
87. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa
- Sütür Teknikleri
88. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya
- Tubal İnfertilite- Cerrahi mi? ART mi?
89. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Ürojinekoloji Konulu Bilimsel Eğitim Toplantısı, 24 Aralık 2010, İzmir
- Kontrasepsiyon ve Ek Yararları

Kitaplar
Yurtiçi yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Şendağ, F., “Ürojinekolojide laparoskopik cerrahi”, Ürojinekoloji-Ayın Kitabı, ed. İtil, İ.M., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2003
2. Bilgin, O., Şendağ, F., “Tanısal Laparoskopi ve Tekniği”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.
3. Şendağ, F., “Laparoskopik Pelvik Taban Cerrahisi”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.

Doçentlik Sonrası Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı
4. Sendag, F., “Kadının Pelvisinin Cerrahi Anatomisi”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)
5. Sendag, F., “Pelvik İnflamatuar Hastalık”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)
6. Tıraş, M.B., Sendag, F., “Vajen Kaf Prolapsusu Operasyonları”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005
7. Sendag, F., “Yara İyileşmesi : Temel Prensipler”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005
8. Sendag, F., Bilgin, O., “Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları ve Üreme”, Üreme Jinekolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, ed. Beksaç, M.S., Demir, N., Tuncer, Z.S., Hassa, H., Tıraş, M.B., Yaralı, H., Ayhan, A., Kösebay, D., Yüce, K., Medical Network, 2006
9. Sendag, F., Zeybek, B., “Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi”, Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi, ed. Karaman, S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2008
10. Sendag, F., “Üriner İnkontinansta Laparoskopik Cerrahi”, Temel Ürojinekoloji, ed. Yalcin, Ö., Nobel Tıp Kitabevleri, 2009
11. Sendag, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Cerrahi”, Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji, ed. Ayhan. A., Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 (çeviri)
12. Sendag, F., Zeybek, B., “Temel Cerrahi Eğitiminde Laparoskopi Simülatörleri”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
13. Sendag, F., Zeybek, B., “Laparoskopik Uterin Suspansiyon, Sakrokolpopeksi, Kaf Suspansiyonu”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
14. Sendag, F., Turan, V., “Operative Hysteroscopy”, Te Linde’s Operative Gynecology, çev. ed. Yıldırım, Y., Güven Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
15. Sendag, F., Turan, V., “Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif İzlem”, Berek&Novak’s Gynecology, ed. Erk, A., Nobel Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
16. Sendag, F., Zeybek, B., “PCOS Tedavilerinde Laparoskopik Yaklaşımlar (Ovarian Drilling ve Diğerleri)”, Jinekolojik Cerrahi, ed. Guner, H., Güneş Tıp Kitabevi, (dizgide)
17. Sendag, F., Zeybek, B., “Laparoskopide Eğitim”, Laparoskopi: Klinik uygulamalar ve Güncel yaklaşımlar, ed. Özay, O., Kayabaşoğlu, F., dizgide.

Diğer Yayınlar
1. Huntsman Cancer Institute, Increases in Breast Density Related to HRT Depend on Hormone Regimen, 25 Eylül 2001
2. F, Sendag., Terek, MC., S, Ozsener., “Mammographic Density Changes During HRT”, Menopause Digest, 14(3), 2002
3. F, Sendag., B, Bozdogan., K, Oztekin., O, Bilgin., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, Endoskopik Bülten, Mart 2005
4. “Sanal Gerçeklik Uygulamasını Başlattık”, Medikal Tribün, 17 Ocak 2008

Başlıca Araştırma Eseri
Sendag F, Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010) (Bakınız Yurtdışında yayınlanan makaleler no:32)

Yayına ve Yayıncılığa Katkılar, Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Faaliyetleri
1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi: Editörlük
2. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Hakemlik (SCI)
3. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi
4. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, Hakemlik

Atıflar
1. Mammographic density changes during different postmenopausal hormone replacement therapies”, F Sendag, M Cosan Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 64 atıf (doçentlik sonrası 43)
2. Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence, F Sendag, H Vidinli, M Kazandi, I Itil, N Askar, B Vidinli, A Paurbagher, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003). 14 atıf (doçentlik sonrası 14)
3. Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls, F Sendag, MC Terek, IM Itil, K Oztekin, O Bilgin, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001). 15 atıf (doçentlik sonrası 11)
4. Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor, F Akercan, M Kazandi, F Sendag, T Cirpan, L Mgoyi, MC Terek, S Sagol, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004). 18 atıf (doçentlik sonrası 18)
5. Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles, E Tavmergen, F Sendag, ENT Goker, Levi, R., Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001). 10 atıf (doçentlik sonrası 7)
6. Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome, M Kazandi, F Sendag, F Akercan, MC Terek, G Gundem, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003). 5 atıf (doçentlik sonrası 5)
7. Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques, MB Tiras, F Sendag, H Guner, U Dilek, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004). 11 atıf (doçentlik sonrası 11)
8. Comparison of the ICSI outcome of ejaculated sperm with normal, abnormal parameters and testicular sperm, EG Tavmergen, F Sendag, R Levi, H Sendag, E Tavmergen, European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, vol. 104(2) 129-136 (2002). 8 atıf (doçentlik sonrası 7)
9. Effects of Oral and transdermal hormone replacement therapy on internal Carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women a prospective, randomized, comparative study, F Sendag, MC Terek, N Karadadas, O Bilgin, Journal Of Reproductive Medicine, 46, 962-968, (2001). 6 atıf (doçentlik sonrası 4)
10. Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?, M Gol, S Ozsener, F Sendag, http://www.springerlink.com/content/?Author=Sevin%c3%a7+UretmenS Uretmen, K Oztekin, T Tanyalcin, O Bilgin, Archives of Gynecology and Obstetrics, 272(2) 127-130, (2005). 6 atıf (doçentlik sonrası 6)
11. Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status, F Sendag, MC Terek, K Oztekin, S Sagol, U Asena, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999). 12 atıf (doçentlik sonrası 10)
12. The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study, F Sendag, IM Itil, MC Terek,H Yilmaz, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)
13. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001). 5 atıf (doçentlik sonrası 4)
14. “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, F Sendag, M Kazandi, MC Terek, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001). 3 atıf (doçentlik sonrası 2)
15. Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: Does paraoxonase genotype play a role? YD Akçay, FG Sagin, F Sendag, K Oztekin, EY Sozmen, Maturitas Journal, 53(3), 325-332, (2006). 4 atıf (doçentlik sonrası 4)
16. Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian stimulation, A Dursun, F Sendag, MC Terek, H Yilmaz, K Oztekin, M Baka, T Tanyalcin, Fertility and Sterility, 82(3), 1121-1126, (2004). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)
17. Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma, Y Dikmen, MC Terek, F Sendag, F Akercan, O Zekioglu, A Ozsaran, Y Erhan, J Turkish German Gynecol Assoc., 3(1), 63-66 (2002). 1 atıf
18. Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies, F Sendag, MC Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)
19. MC Terek, F Akercan, F Şendağ, M Kazandı, O Zekioğlu, İM İtil, K Öztekin, Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)
20. Preoperative and postoperative correlation of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia, Author(s): Gundem G, Sendag F, Kazandi M, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 3-4 Pages: 330-333 Published: 2003, Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 3)
21. Ovarian cysts in postmenopausal tamoxifen-treated breast cancer patients with endometrial thickening detected by transvaginal sonography Author(s): Kazandi M, Sendag F, Akercan F, et al., Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 257-260 Published:2002
Times Cited: 6 6 Atıf (Doçentlik Sonrası 4)
22. Successful pregnancy in an infertile woman with endometrial hyperplasia and embryo transfer - A case report Author(s): Goker ENT, Sendag F, Tavmergen E, et al., Source: JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE Volume: 46 Issue: 9 Pages: 859-862 Published: SEP 2001, Times Cited: 2, 2 Atıf (Doçentlik Sonrası 1)
23. Mammographic density changes in postmenopausal women using tibolone therapy
Author(s): Sendag F, Terek MC, Ozsener S, et al., Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 74 Issue: 1 Pages: 63-64 Published: JUL 2001, Times Cited: 9 9 Atıf (Doçentlik Sonrası 5)
24. Single dose oral azithromycin versus seven day doxycycline in the treatment of non-gonococcal mucopurulent endocervicitis, Author(s): Sendag F, Terek C, Tuncay G, et al. Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 44-47 Published: FEB 2000
Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 2)

Siz ne düşünüyorsunuz?

  • İZMİR: Şair Eşref Bulvarı 1408 Sok. Meriç Ap. No.7 K.2 D.5 Alsancak / İzmir
    İzm: (0232) 464-2055 - (0530) 877-1057
    İst: (0536) 828-2490
    Whatsapp: (0536) 828-2490

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden videolarımızı izleyebilir, dilerseniz sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.